ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) :อ่าน 37 คน ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล :อ่าน 30 คน ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล :อ่าน 39 คน คำสั่งการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง ตามโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ.2564 :อ่าน 40 คน คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง :อ่าน 28 คน ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรุ่งครั้งที่ 1/2564 :อ่าน 42 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 98 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ฯ และเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 167 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 52 คน] เมื่อ 23 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [อ่าน 69 คน] เมื่อ 10 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 95 คน] เมื่อ 08 ก.ย. 2563
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 47 คน] เมื่อ 31 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เลื่อนจาก 10 สิงหาคม 2563 เป็น 11 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 125 คน] เมื่อ 09 ส.ค. 2563
นัดประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 59 คน] เมื่อ 07 ส.ค. 2563
นัดประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 82 คน] เมื่อ 03 ส.ค. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 57 คน] เมื่อ 24 ก.ค. 2563
แจ้งรายชื่อ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ พม. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 107 คน] เมื่อ 21 ก.ค. 2563
การอนุญาตให้ข้าราชการลา และเดินทางออกนอกเขตจังหวัดในช่วงโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 80 คน] เมื่อ 19 มิ.ย. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 60 คน] เมื่อ 18 มิ.ย. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 99 คน] เมื่อ 18 มิ.ย. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 47 คน] เมื่อ 18 มิ.ย. 2563
ประกาศกำหนดโครงสร้างสวนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 71 คน] เมื่อ 21 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 80 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2563
นัดประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 เม.ย. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 เม.ย. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธ๊การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 76 คน] เมื่อ 01 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5