ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปที่ว่าง :อ่าน 42 คน ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง :อ่าน 53 คน ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) :อ่าน 97 คน ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล :อ่าน 190 คน ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล :อ่าน 106 คน คำสั่งการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง ตามโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ.2564 :อ่าน 105 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 80 คน] เมื่อ 21 ต.ค. 2563
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 21 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 ต.ค. 2563
รายงานผลข้อร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 164 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 94 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 201 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 117 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ฯ และเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 182 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 65 คน] เมื่อ 23 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [อ่าน 77 คน] เมื่อ 10 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 104 คน] เมื่อ 08 ก.ย. 2563
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 53 คน] เมื่อ 31 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เลื่อนจาก 10 สิงหาคม 2563 เป็น 11 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 144 คน] เมื่อ 09 ส.ค. 2563
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ส.ค. 2563
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 03 ส.ค. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 61 คน] เมื่อ 24 ก.ค. 2563
แจ้งรายชื่อ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ พม. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 116 คน] เมื่อ 21 ก.ค. 2563
การอนุญาตให้ข้าราชการลา และเดินทางออกนอกเขตจังหวัดในช่วงโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 85 คน] เมื่อ 19 มิ.ย. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 65 คน] เมื่อ 18 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5