ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) :อ่าน 36 คน ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล :อ่าน 30 คน ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล :อ่าน 38 คน คำสั่งการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง ตามโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ.2564 :อ่าน 40 คน คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง :อ่าน 28 คน ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรุ่งครั้งที่ 1/2564 :อ่าน 42 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) [อ่าน 365 คน] เมื่อ 19 มี.ค. 2563
นัดประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง [อ่าน 135 คน] เมื่อ 28 ม.ค. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 28 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ **การโอนเข้าบัญชีโดยกรมบัญชีกลาง** ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 332 คน] เมื่อ 09 ม.ค. 2563
แนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมังเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ **การโอนเข้าบัญชีโดยกรมบัญชีกลาง** ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 333 คน] เมื่อ 02 ม.ค. 2563
แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 91 คน] เมื่อ 09 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า เพื่อเป็นสื้ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา [อ่าน 101 คน] เมื่อ 20 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 11 พ.ย. 2562
สรุปผลการฝึกอบรม โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 17 ต.ค. 2562
นัดประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 11 ต.ค. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 09 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 174 คน] เมื่อ 07 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 144 คน] เมื่อ 07 ต.ค. 2562
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 38 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 38 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธ๊การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลประปา หมู่ที่ 3 บ้านปิยา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ครับ เปิดรับลงทะเบียน 🎉🎉 “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 31 คน] เมื่อ 19 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5