ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) :อ่าน 36 คน ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล :อ่าน 30 คน ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล :อ่าน 38 คน คำสั่งการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง ตามโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ.2564 :อ่าน 40 คน คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง :อ่าน 28 คน ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรุ่งครั้งที่ 1/2564 :อ่าน 42 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
 
ประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาสิทธิ์การรับเงินเบี้ยยังชีพ **กรณีผู้สูงอายุหรือคนพิการย้ายภูมิลำเนา** ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 90 คน] เมื่อ 19 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 19 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ยืนยันตัวตน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 16 ก.ย. 2562
ขอเชิญลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ยอดตกค้าง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 115 คน] เมื่อ 16 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เรื่อง รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลปิยามุมัง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 4/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 16 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ขุดลอกห้วยตาปอ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 12 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านตือปุ๊ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 11 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 11 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยปศุสัตว์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 06 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กกูร์โบร์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 05 ก.ย. 2562
ชุดความรู้การเลื่อกตั้งท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 20 ส.ค. 2562
108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 20 ส.ค. 2562
นัดประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 09 ส.ค. 2562
นัดประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 02 ส.ค. 2562
นัดประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 26 ก.ค. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 08 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านตือปุ๊ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 08 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ครับ ชะลอการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดชั่วคราว “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” [อ่าน 24 คน] เมื่อ 27 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านบูแม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 27 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5