ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) :อ่าน 37 คน ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล :อ่าน 31 คน ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล :อ่าน 39 คน คำสั่งการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง ตามโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ.2564 :อ่าน 40 คน คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง :อ่าน 28 คน ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรุ่งครั้งที่ 1/2564 :อ่าน 43 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
 
ประชาสัมพันธ์ครับ เปิดรับลงทะเบียน 🎉🎉 “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” [อ่าน 576 คน] เมื่อ 26 พ.ค. 2562
นัดประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 เม.ย. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ลดก๊าซเรือนกระจก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 08 มี.ค. 2562
นัดประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ก.พ. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 28 ม.ค. 2562
ประกาศการยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 26 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้ KM ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 19 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 19 พ.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง แจ้งการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 04 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5