ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
   
 
   

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานวิชาการ เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

                   ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและอำนวยการท้องถิ่น

    1. ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง 31-3-00-1101-001 จำนวน 1 อัตรา

    2. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง 31-3-04-2102-001 สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ หากมีความประสงค์จะโอนมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอโอน พร้อมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยื่นต่องานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 7371 9815 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2564

 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มี.ค. 2564