ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) :อ่าน 55 คน ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล :อ่าน 45 คน ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล :อ่าน 56 คน คำสั่งการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง ตามโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ.2564 :อ่าน 63 คน คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง :อ่าน 57 คน ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรุ่งครั้งที่ 1/2564 :อ่าน 65 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 55 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2564
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 45 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2564
ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 56 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2564
คำสั่งการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง ตามโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 63 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2564
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 57 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2564
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรุ่งครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 65 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 47 คน] เมื่อ 19 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 68 คน] เมื่อ 04 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 03 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง [อ่าน 50 คน] เมื่อ 01 มี.ค. 2564
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 60 คน] เมื่อ 05 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 70 คน] เมื่อ 05 ก.พ. 2564
ประกาศ เลื่อนการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 [อ่าน 100 คน] เมื่อ 04 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [อ่าน 50 คน] เมื่อ 30 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 [อ่าน 51 คน] เมื่อ 30 ธ.ค. 2563
ประกาศเจตนารมณ์ [อ่าน 46 คน] เมื่อ 30 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง การสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 83 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 73 คน] เมื่อ 21 ต.ค. 2563
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 21 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 154 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5