ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 :อ่าน 13 คน ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 :อ่าน 12 คน ประกาศ เลื่อนการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 :อ่าน 19 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 :อ่าน 22 คน ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 :อ่าน 21 คน ประกาศเจตนารมณ์ :อ่าน 25 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
 
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 05 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 05 ก.พ. 2564
ประกาศ เลื่อนการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 [อ่าน 19 คน] เมื่อ 04 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [อ่าน 22 คน] เมื่อ 30 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 [อ่าน 21 คน] เมื่อ 30 ธ.ค. 2563
ประกาศเจตนารมณ์ [อ่าน 25 คน] เมื่อ 30 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง การสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 54 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 51 คน] เมื่อ 21 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 103 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 58 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 91 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 83 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ฯ และเงินสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 54 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 43 คน] เมื่อ 23 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563 [อ่าน 59 คน] เมื่อ 10 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 72 คน] เมื่อ 08 ก.ย. 2563
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 39 คน] เมื่อ 31 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เลื่อนจาก 10 สิงหาคม 2563 เป็น 11 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 99 คน] เมื่อ 09 ส.ค. 2563
นัดประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 52 คน] เมื่อ 07 ส.ค. 2563
นัดประชุมสภา อบต.ปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 52 คน] เมื่อ 03 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5