ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) :อ่าน 19 คน ประกาศนโยบายการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :อ่าน 22 คน ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปที่ว่าง :อ่าน 59 คน ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง :อ่าน 71 คน ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) :อ่าน 118 คน ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล :อ่าน 213 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 10 ก.ย. 2564
ประกาศนโยบายการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 22 คน] เมื่อ 10 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 59 คน] เมื่อ 18 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 71 คน] เมื่อ 23 เม.ย. 2564
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 118 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2564
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 213 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2564
ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 122 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2564
คำสั่งการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง ตามโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 120 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2564
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 94 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2564
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรุ่งครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 88 คน] เมื่อ 20 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 62 คน] เมื่อ 19 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 80 คน] เมื่อ 04 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 03 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง [อ่าน 71 คน] เมื่อ 01 มี.ค. 2564
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 70 คน] เมื่อ 05 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 84 คน] เมื่อ 05 ก.พ. 2564
ประกาศ เลื่อนการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 [อ่าน 123 คน] เมื่อ 04 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [อ่าน 61 คน] เมื่อ 30 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 [อ่าน 81 คน] เมื่อ 30 ธ.ค. 2563
ประกาศเจตนารมณ์ [อ่าน 55 คน] เมื่อ 30 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6